SCC รับรางวัล UN Women 2022 Thailand WEPs Awards

เรื่องที่น่าสนใจ เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

นางจันทนิดา สาริกะภูติ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC) และนางวีนัส อัศวสิทธิถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน Enterprise Brand Management รับรางวัล UN Women 2022 Thailand Women’s Empowerment Principles (WEPs) Awards สาขาการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศผ่านกิจกรรมชุมชนและอุตสาหกรรม จากโครงการ “พลังชุมชน” ที่สร้างอาชีพเสริมรายได้ให้ชุมชน ด้วยการให้ความรู้คู่คุณธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ให้พึ่งพาตนเอง ลดเหลื่อมล้ำ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม สอดคล้องกับกลยุทธ์ ESG 4 Plus “มุ่ง Net Zero – Go Green – Lean เหลื่อมล้ำ – ย้ำร่วมมือ” Plus เชื่อมั่น โปร่งใส

 

ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวจัดขึ้นโดยองค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women) เพื่อเชิดชูเกียรติองค์กรที่มีแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรีและส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในภาคธุรกิจ

SCC ริเริ่มโครงการ “พลังชุมชน” ตั้งแต่ปี 2561 ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง เรียนรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ขยายการค้าขาย จนประสบความสำเร็จด้านการบริหารธุรกิจ สามารถปลดหนี้ สร้างรายได้มั่นคง โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นกว่า 5 เท่า ทั้งเกิดเป็นเครือข่ายแบ่งปันความรู้ ส่งต่อแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงอีกหลายคนเชื่อมั่นในศักยภาพตนเอง ปัจจุบันมีผู้หญิงร่วมโครงการกว่า 400 คน จาก 14 จังหวัด สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์กว่า 850 รายการ และส่งต่อความรู้ให้ชุมชนอื่นๆ ได้อีก 10,200 คน ทั้งนี้ บริษัทตั้งเป้าลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 50,000 คน ภายในปี 2573